Warunki

1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach rehabilitacyjnych jest wypełnienie przez Rodzica deklaracji „Karty Uczestnika”, wpłacenie na konto organizatora określonej kwoty w ustalonym terminie oraz dostarczenie potwierdzenia wpłaty prowadzącemu daną grupę w pierwszym tygodniu zajęć.

2. Dziecko objęte programem usprawniania będzie przebadane przez lekarza ortopedę w terminie określonym przez organizatora.

3. Nie wpłacenie należnej kwoty w ustalonym terminie oraz nie dostarczenie dowodu wpłaty będzie jednoznaczne z nie przyjęciem dziecka na zajęcia oraz na badania lekarza ortopedy.

4. Organizator zobowiązuje do obligatoryjnego udziału Rodzica przy badaniach lekarskich dziecka wstępnych, końcowych oraz dodatkowych, wyznaczonych przez lekarza ortopedę lub opiekuna grupy.

5. Systematyczne uczestniczenie dziecka w zajęciach programowych jest warunkiem prawidłowej realizacji programu profilaktyki.

6. Powiadamianie opiekuna grupy o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.

7. Wyposażenie dziecka w obowiązkowy strój do ćwiczeń na sali gimnastycznej oraz na basenie.

8. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za nieobecności na zajęciach, jak również przy rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie semestru.

9. W przypadkach losowych, trwałej niemożności uczestnictwa w zajęciach, należy niezwłocznie powiadomić pisemnie organizatora, który zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o zwrocie wpłaconej kwoty pieniężnej.

10.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej, decyzji władz uczelni itp).