Basen /Rehabilitacja dzieci/nauka pływania dla dzieci

ZAJĘCIA rehabilitacji dzieci w roku akademickim 2017/2018

( planowane rozpoczęcie zajęć 30 września 2017 r. )

Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu od kilkunastu lat organizuje i prowadzi zajęcia usprawniania leczniczego dla dzieci i młodzieży z wadami postawy ciała i wczesnymi bocznymi skrzywieniami kręgosłupa , w następujących grupach wiekowych dla dziewcząt i chłopców:

4–6 lat; 7 – 8 lat ; 9 – 11 lat ;12 – 13 lat ; 13 – 16 lat

Ilość miejsc w grupach ćwiczebnych jest ograniczona( maksymalna ilość miejsc w grupie od 8 do 10 dzieci )

Program zajęć obejmuje :

 • gimnastykę ogólnie usprawniającą

 • gimnastykę korekcyjną i wyrównawczą,

 • ćwiczenia w wodzie i pływanie korekcyjne,

 • naukę pływania /Łącznie 32 tygodnie zajęć/,

 • badania lekarza ortopedy(wstępne i końcowe).

Zajęcia prowadzą specjaliści rehabilitacji i instruktorzy gimnastyki korekcyjnej pod stałą opieką lekarza ortopedy , przy stałej współpracy z rodzicami.

Miejsce zajęć : SWFiS UE we Wrocławiu

ul. Kamienna 35/37 ; Tel. 71 368-04-56 , 71 368-05-75

 

ZAJĘCIA w roku 2017/2018

1 semestr :   30.09.2017 r. – 17.02.2018 r.

2 semestr :    19.02.2018 r. – 23.06.2018 r.

 

Przerwa w zajęciach:

/ przerwa świąteczna/ 23.12.2017r.- 6.01.2018 r.

/ferie zimowe/ 15.01.2018 r. – 28.01.2018 r.

/ przerwa świąteczna/ 26.03.2018r. – 2.04.2018 r.

/przerwa majowa/ 30.04 – 6.05. 2018r.

ZAPISY NA ZAJĘCIA Z REHABILITACJI DZIECI

Zebrania dotyczące organizacji zajęć rehabilitacji dzieci w 2017/2018 roku odbędą się w bud. SWFiS UE we Wrocławiu(pok.111) przy ul. Kamiennej 35/37 w następujących terminach :

7 września 2017r. o godz.17.00 dla rodziców, których dzieci zakwalifikowane będą do grup wiekowych 4-6 lat, 7-8 lat 

13 i 14 września 2017 r. o godz. 17.00 dla rodziców, których dzieci zakwalifikowane będą do grup wiekowych 9-11 lat, 12-13 lat, 13-16 lat.

W trakcie zebrań prowadzone będą zapisy dzieci na zajęcia rehabilitacji.

PLAN ZAJĘĆ ORAZ PODZIAŁ NA GRUPY ĆWICZEBNE BĘDZIE WYWIESZONY NA TABLICY OGŁOSZEŃ W  SWFiS  UE .

 

 •PLAN ZAJĘĆ na 2017/ 2018 rok    

Nauka pływania / ćwiczeniania korekcyjne w wodzie:

Grupa 1 , ( wiek 4 – 6 lat )Dziewczęta/Chłopcy 

                      SOBOTA    –  12.15 –13.00    (brodzik )  

Grup 1A ( wiek 4 – 6 lat )  Dziewczęta/Chłopcy 

                       WTOREK – 17.15 – 18.00 ( brodzik ) 

Grupa 2 , ( wiek 7 – 8 lat )Dziewczęta/Chłopcy 

                      SOBOTA    –  12.15 –13.00    (basen)  

Grupa 2A , ( wiek 7 – 8 lat )Dziewczęta/Chłopcy 

                      WTOREK    –  13.00 –13.45    (basen)  

Gimnastyka korekcyjna / pływanie korekcyjne :

Grupa 3/4 (wiek 9 – 11 lat )Dziewczęta/Chłopcy

WTOREK  – 17.15  –  18.00      – basen                                                                 
SOBOTA    – 11.15  –  12.00      – sala  aerobikowa
– 12.15 –   13.00      – basen  

Grupa 5/6 (wiek 12– 13 lat )Dziewczęta/Chłopcy            

WTOREK  – 17.15  –  18.00      – basen                                                                 
SOBOTA    – 12.00  –  12.45      – sala   aerobikowa  
                     – 13.00 –   13.45      – basen

Grupa 7/8 (wiek 13– 16 lat )Dziewczęta/Chłopcy           

WTOREK  – 17.15  –  18.00          basen                                                            

SOBOTA    – 12.00  –  12.45      –  siłownia

                     – 13.00 –   13.45      – basen

 

•OPŁATY za ZAJĘCIA w 2017/2018r 

Nauka pływania z elementami ćwiczeń korekcyjnych w wodzie :

Grupy:   1, 1A ; 2 , 2A , 2B

1 x basen –         950zł.  raty             550zł./400 zł.   

2 x basen –       1.800zł.   raty          1.000zł./800 zł.

Gimnastyka korekcyjna , ćwiczenia w wodzie , pływanie korekcyjne :

Grupa  3/4  ; 5/6  ; 7/8            

(1x sala) + (2x basen)    2.600 zł.  raty       1.500zł / 1100zł.

     

Poniższe opłaty za zajęcia dotyczą dzieci z grup 3/4 ; 5/6 ; 7/8 ,które nie są objęte pełnym programem usprawniania.                                                    

1xsala + 1x basen = 1.850 zł.             RATY     1.100zł./750 zł.

2x basen                =  2.000 zł.            RATY        1.200zł./800 zł.

1x basen                =  1.000 zł.            RATY        600zł./400 zł.

                                                                                                                  Należną kwotę trzeba wpłacić w ustalonych przez organizatora terminach na konto Klubu Sportowego Akademickiego Związku Sportowego we Wrocławiu   51-605 Wrocław,  ul . Mianowskiego 2B

Tytuł przelewu : Rehabilitacja      

   ( imię i nazwisko dziecka – grupa ćwiczebna)  

Nr. konta : 79150010671210601010330000

 • Dane do wystawienia faktury muszą być tożsame z danymi płatnika.

 • Potwierdzenie wpłaty należy złożyć u prowadzącego daną grupę ćwiczebną , w każdym semestrze w pierwszym tygodniu zajęć.    

Terminy wpłat :

1 semestr do 21 .10. 2017r. ; 2 semestr do 03 .03. 2018r.

Nie dostarczenie potwierdzenia wpłaty w ustalonym przez organizatora terminie spowoduje nie przyjęcie dziecka na zajęcia.

W przypadku zwiększenia kosztów eksploatacyjnych obiektów sportowych organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia odpłatności za zajecia.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w zajęciach rehabilitacyjnych jest wypełnienie przez Rodzica deklaracji „Karty Uczestnika”, wpłacenie na konto organizatora określonej kwoty w ustalonym terminie oraz dostarczenie potwierdzenia wpłaty prowadzącemu daną grupę w pierwszym tygodniu zajęć.

 2. Dziecko objęte programem usprawniania będzie przebadane przez lekarza ortopedę w terminie określonym przez organizatora.

 3. Nie wpłacenie należnej kwoty w ustalonym terminie oraz nie dostarczenie dowodu wpłaty będzie jednoznaczne z nie przyjęciem dziecka na zajęcia oraz na badania lekarza ortopedy.

 4. Organizator zobowiązuje do obligatoryjnego udziału Rodzica przy badaniach lekarskich dziecka wstępnych, końcowych oraz dodatkowych, wyznaczonych przez lekarza ortopedę lub opiekuna grupy.

 5. Systematyczne uczestniczenie dziecka w zajęciach programowych jest warunkiem prawidłowej realizacji programu profilaktyki.

 6.  Powiadamianie opiekuna grupy o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach.

 7. Wyposażenie dziecka w obowiązkowy strój do ćwiczeń na sali gimnastycznej oraz na basenie.

 8. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów za nieobecności na zajęciach,jak również przy rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie semestru.

 9. W przypadkach losowych, trwałej niemożności uczestnictwa w zajęciach,należy niezwłocznie powiadomić pisemnie organizatora, który zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji o zwrocie wpłaconej kwoty pieniężnej.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od siebie niezależnych (działanie siły wyższej,decyzji władz uczelni itp).

 BADANIA LEKARSKIE p.109 

______2017r. /sobota/

Grupa 3/4    godzina  _________   

Grupa 2 i 3/4  godzina ____  /pozostałe dzieci z grupy 3/4

Grupa 1            godzina _____          

 

      __________2017r.   / sobota/

Grupa  5/6   godzina _____          

Grupa 1A ,2A godzina _____

Grupa  7/8      godzina _____         

                                                                        

 

Sobotni  KURS   NAUKI PŁYWANIA

 dla dzieci w roku akademickim 2017/2018 w semestrze letnim

Klub Uczelniany AZS UE we Wrocławiu oferuje Państwu naukę pływania dla dzieci od lat 5.Prowadzimy zajęcia sobotnie w godz. od 8.30 do 11.30 (podział na grupy, zajęcia 45 min.)

ZAPISY odbędą się w pokoju 108 w następujących terminach:

 • 14 lutego   od godz. 16.00  do 18.00.

 • 15  lutego  od godz. 16.00  do 18.00.

 • 16  lutego od godz. 16.00  do 18.00.

OPŁATA

 za zajęcia w sem.2017/2018  wynosi  300 zł   /  15  zajęć .

Terminarz  zajęć:

 • 17, 24                      luty 2018r

 • 3, 10, 17, 24          marzec 2018r

 • 7, 14, 28                 kwiecień 2018r

 • 12, 19, 26               maj  2018r

 • 2, 9, 16                   czerwiec  2018r

 

Zajęcia rozpoczną się od 17  lutego 2018 roku. 

OPŁATA

w sem.2017/2018 wynosi 300 zł za 15 zajęć.

OPŁATĘ ZA ZAJĘCIA  PROSIMY WPŁACAĆ

NA  NUMER KONTA :79 1500 1067 1210 6010 1033 0000

Klub Sportowy „AZS Wrocław”

Akademickiego Związku Sportowego

 we Wrocławiu, ul. Mianowskiego 2B, 51-605 Wrocław

tytuł przelewu: nauka pływania /imię i nazwisko dziecka/

BASEN dostępne są również godziny dla firm.

W sprawie wynajmu basenu dla firm, prosi się o kontakt telefoniczny z sekretariatem KU AZS UE we Wrocławiu .

tel.71/368-05-75